AUTOWITOLIN MINI GP

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

AutoWitolin Mini GP to liga sportowa przeznaczona dla właścicieli motocykli dowolnej marki. Zawody rozgrywane są w formule time-attack, co oznacza, że zadaniem uczestników będzie uzyskanie najlepszego czasu pojedynczego okrążenia w swojej klasie.

Zawodnicy jeżdżą swoimi motocyklami.

Na cykl zawodów składają się trzy rundy, odbywających się na trzech różnych torach. W sezonie 2020 będą to kolejno: Tor Łódź, Tor Modlin i Autodrom Jastrząb. Warunkiem zaliczenia do klasyfikacji końcowej pucharu jest udział w przynajmniej jednej rundzie cyklu. W przypadku wystartowania we wszystkich trzech rundach, do klasyfikacji końcowej liczą się maksymalnie dwa najlepsze wyniki.

Dokładne informacje organizacyjne na temat poszczególnych rund i ich terminów, będą podawane na stronie pucharu VTEC CUP POLAND na portalu Facebook (www.facebook.com/vteccuppoland), w Wydarzeniach dotyczących poszczególnych rund oraz na stronie www.vteccup.pl/autowitolin-mini-gp

Organizatorami AUTOWITOLIN MINI GP są:

AutoWitolin Grzegorz Szenk
Witolińska 12
04-185 Warszawa

Zeromedia Mateusz Jarzombek
Rudzka 8
47-440 Górki Śląskie

Kontakt z organizatorami odbywa się mailowo pod adresem kontakt@vteccup.pl lub pod numerami 604 214 206 (Mateusz Jarzombek) lub 603 725 820 (Grzegorz Szenk)

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W AUTOWITOLIN MINI GP

2.1 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • posiadanie i użytkowanie w ramach pucharu motocykla dowolnej marki. Motocykl powinien posiadać ważne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC; Odstępstwa od tych warunków będą rozpatrywane indywidualnie.
 • posiadanie ważnego Prawa Jazdy lub zgody opiekuna prawnego na udział w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich, mających udokumentowane doświadczenie w motorsporcie)

2.2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W RUNDACH AWMGP:

Zgłoszenie zawodnika odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego “Wydarzenia na Facebooku” lub poprzez stronę internetową www.vteccup.pl. Aby zgłoszenie przebiegło pomyślnie należy:

 • zamieścić wszystkie konieczne dane w formularzu dostępnym na portalu Facebook oraz na stronie www.vteccup.pl
 • zakupić przedmiot odpowiadający opłacie wpisowej na daną rundę, z działu SKLEP na stronie www.vteccup.pl

Uczestnictwo w zawodach, poprzedzone uiszczeniem opłaty wpisowej pozwala na:

 • udział zawodnika w danej rundzie pucharu AUTOWITOLIN MINI GP , wraz z zaliczeniem do klasyfikacji końcowej w ramach danej klasy, oraz klasyfikacji generalnej. Zaliczenie do tych klasyfikacji oznacza jednocześnie możliwość otrzymania nagród za czołowe miejsca w każdej rundzie, oraz w całym sezonie;
 • dostęp do kompletu zdjęć w dużej rozdzielczości, pochodzących od oficjalnego fotografa pucharu Oskara Jarzyny (FB: https://www.facebook.com/OskarJanJarzyna/, IG: oskarjanjarzyna)
 • dostęp do grupy Facebookowej „AUTOWITOLIN MINI GP – grupa zamknięta”, gdzie poruszane będą kwestie organizacyjne, pomysły na kolejne rundy, rozwiązywane niejasności oraz gdzie można podyskutować na tematy techniczne dotyczące motocykli, modyfikacji, torów;
 • inne korzyści wynikające ze współpracy ze sponsorami, partnerami;

2.3 INNE INFORMACJE DOT. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny.

Start dwóch zawodników na jednym motocyklu jest możliwy, pod warunkiem  opłacenia przez obu zawodników wpisowego na daną rundę.

Opłata wpisowa na każdą rundę jest płatna osobno a jej wysokość zależy od toru na którym runda jest przeprowadzana. Opłata uiszczana jest przez zakup odpowiedniego „kuponu” w dziale “SKLEP” na stronie www.vteccup.pl. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie www.vteccup.pl oraz w wydarzeniach na Facebooku odpowiadających poszczególnym rundom. Maksymalna liczba uczestników w danej rundzie zależy od toru na którym przeprowadzona zostanie runda i zostanie ogłoszona na stronie www.vteccup.pl i na wydarzeniu (Facebook) promującym daną rundę. O uczestnictwie w rundzie decyduje kolejność wpłynięcia prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

Ostateczny termin zgłoszeń udziału w danej rundzie pucharu upływa na trzy dni przed imprezą lub w przypadku wykupienia wszystkich dostępnych miejsc.

2.4 ZWROTY

Zwrot opłaty wpisowej za daną rundę nastąpi w przypadku kiedy:

 • impreza została odwołana z winy organizatora;
 • zgłoszenie zostało opłacone, ale nie zostało przyjęte;
 • zawodnik zrezygnował z udziału bez podania przyczyny do dwóch tygodni od zakupu „kuponu”, lub w późniejszym okresie w uzasadnionym przypadku;
 • na dwa tygodnie przed daną rundą, przy czym zwrot pełnej kwoty możliwy jest tylko w przypadku znalezienia zawodnika zastępczego

W przypadku pogody całkowicie uniemożliwiającej odbycie się zawodów (ulewne deszcze, burza, śnieg, oblodzenie toru), zostanie zwrócona POŁOWA opłaty wpisowej.

3. PODZIAŁ NA KLASY

Klasyfikacja pucharu AUTOWITOLIN MINI GP odbywa się w dwóch klasach:

 • 600 dla motocykli o pojemności maksymalnie 595 cm³;
 • 600+ dla motocykli o pojemności wyższej niż 595 cm³;

UWAGA!

Celowe wprowadzanie organizatorów i innych zawodników w błąd poprzez podanie nieprawdziwych lub zafałszowanych danych jest oszustwem i w rażący sposób narusza zasady fair-play oraz przepisy tego regulaminu. Działania takie zostaną objęte konsekwencjami w postaci wykluczenia z danej rundy zawodów lub całego cyklu.

W przypadku dyskwalifikacji zawodnika spowodowanej próbą oszustwa opłata wpisowa za daną rundę NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA!

W każdej z klas w każdej rundzie oraz w klasyfikacji końcowej nagradzane są trzy najlepsze wyniki (podium). Prowadzona i nagradzana jest także klasyfikacja generalna (łączona), w której liczone są wszyscy zawodnicy bez względu na klasę.

 

4. ZASADY PUNKTACJI PUCHARU

4.1 KLASYFIKACJA KOŃCOWA W KLASACH

W klasyfikacji dla poszczególnych klas punktowane jest 10 miejsc. Punkty rozkładają się następująco:

Miejsce: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

 

4.2 KLASYFIKACJA GENERALNA

W klasyfikacji generalnej całego pucharu punktowane jest 30 miejsc. Punkty rozkładają się następująco:

– miejsca 1-15:

Miejsce: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkty: 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16

– miejsca 16-30:

Miejsce: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

4.3 ZASADY KLASYFIKACJI (dotyczy zarówno klasyfikacji w klasach jak i generalnej)

Warunkiem uwzględnienia w klasyfikacji końcowej jest udział w minimum jednej rundzie pucharowej.

Do klasyfikacji końcowej zaliczamy punkty z maksymalnie dwóch rund z najlepszym wynikiem, co oznacza, że gorszy wynik, problemy techniczne lub nieobecność na jednych zawodach nie wyklucza możliwości walki o najwyższe stopnie podium. Obecność na mniej niż dwóch rundach jest decyzją samego zawodnika i wiąże się ze stratą punktową.

Jeśli dojdzie do remisu punktowego wśród zawodników zajmujących miejsca na podium, decyduje większa liczba przejechanych rund pucharowych. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zadecyduje liczba pierwszych, drugich oraz trzecich miejsc. Ostatecznym warunkiem rozstrzygającym, jest niższa suma czasów poszczególnych rund.

Każda runda cyklu powinna być przejechana tym samym motocyklem lub motocyklem spełniającym wymagania tej samej klasy. Przypadki kiedy nie będzie to możliwe będą rozpatrywane indywidualnie, aczkolwiek należy liczyć się z możliwością nie zaliczenia tej rundy do klasyfikacji punktowej sezonu.

Organizator przewiduje możliwość utworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

5. PRZEBIEG ZAWODÓW

5.1 BEZPIECZEŃSTWO

 • Uczestniczenie w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest SUROWO ZABRONIONE. Każdy kierowca, który złamie ten przepis i dopuści się jazdy pod wpływem, podlega natychmiastowej i nieodwołalnej dyskwalifikacji z całego sezonu pucharu AUTOWITOLIN MINI GP;
 • Uczestnictwo w odprawie oraz stosowanie się do zasad tam przedstawionych (flagi) jest obowiązkowe
 • KAŻDY zawodnik startujący w zawodach AUTOWITOLIN MINI GP, musi mieć założony i zapięty kask bezpieczeństwa podczas trwania całej sesji pomiarowej, musi być również ubrany w bezpieczny kombinezon motocyklowy, a przynajmniej kurtkę motocyklową;
 • Każdy motocykl startujący w zawodach AUTOWITOLIN MINI GP, musi być sprawny technicznie. Nie mogą wyciekać z niego żadne płyny eksploatacyjne. Elementy odpowiadające za bezpieczeństwo MUSZĄ być zamontowane w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką techniczną. Stwierdzenie złego stanu technicznego motocykla może być przyczyną dyskwalifikacji zawodnika do czasu usunięcia usterki;
 • W parku maszyn obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h oraz zakaz jazd testowych, grzania opon, jazdy bez określonego celu;
 • Zjazd do DEPO i wyjazd na tor powinien przebiegać z ograniczoną prędkością, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i wszelkich zasad bezpieczeństwa;
 • Ściganie się jest zakazane. Wyprzedzanie dozwolone jest tylko w momencie, kiedy poprzedzający pojazd jasno sygnalizuje chęć przepuszczenia pojazdu jadącego za nim (włączenie prawego kierunkowskazu, obranie nienaturalnej, szerokiej linii jazdy);

5.2 ORGANIZACJA

 • Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce zawodów ma obowiązek niezwłocznie udać się do Biura Zawodów w celu odebrania pakietów startowych (naklejki, transponder);
 • Każdy zawodnik ma obowiązek podpisać wszystkie wymagane oświadczenia jako potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem pucharu AUTOWITOLIN MINI GP oraz regulaminem toru;
 • Każdy uczestnik ma obowiązek okleić motocykl otrzymanymi naklejkami, stosując się do wskazówek organizatora;
 • Udział w odprawie jest bezwzględnie obowiązkowy;
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej, porządku (całkowity zakaz śmiecenia) oraz postępowania w duchu sportowej rywalizacji;

5.3 KARY

 • Niedopuszczenie do startu: stan odurzenia, brak zgłoszenia, brak wpisowego, niepodpisanie wymaganych oświadczeń, nieobecność na odprawie, motocykl niespełniający wymagań regulaminu;
 • Wykluczenie z próby: brak kasku, nieodpowiedni ubiór, niesportowe zachowanie, niestosowanie się do poleceń organizatora i obsługi toru; łamanie zasad określonych w regulaminach oraz podczas odprawy;
 • W przypadku notorycznego łamania objętych regulaminami zasad, organizator zadecyduje o wykluczeniu z całej rundy pucharowej i skasowanie osiągniętych wyników;

5.4 PROTESTY I INTERWENCJE

Każdy uczestniczący w rundzie zawodnik ma prawo wnieść swój sprzeciw wobec zaistniałych na torze sytuacji, niesportowego zachowania rywali, prób oszustw czy niewłaściwie zinterpretowanych wyników. Protest taki musi być skierowany do organizatorów. Protesty należy zgłaszać bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia. Protesty wniesione później niż 15 minut po zaistnieniu zdarzenia nie będą rozpatrywane.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Podczas każdej imprezy, oprócz niniejszego regulaminu, obowiązuje również regulamin obiektu (toru), na którym impreza się odbywa, oraz regulamin ewentualnych partnerów, będących współorganizatorami imprezy.

Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia swojego, innych uczestników, lub któregokolwiek z podmiotów współpracujących z organizatorami w celu realizacji pucharu AUTOWITOLIN MINI GP odpowiedzialny jest wyłącznie uczestnik, który takiego zniszczenia lub uszkodzenia dokonał.

Regulamin został stworzony przez organizatora ligi, który ma on pełną wiedzę na temat jego treści. W przypadku nieścisłości lub sporów, organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji przedstawionych w nim ustaleń. Podczas całego okresu obowiązywania niniejszego regulaminu, organizator ma prawo wydawać dodatkowe komunikaty, instrukcje, regulaminy uzupełniające, a także modyfikować zapisy niniejszego regulaminu.

Organizator ma prawo odwołać poszczególne części pucharu lub rozgrywki w całym sezonie. W takim przypadku uczestnikom przysługuje pełny zwrot kosztów poniesionych na opłacenie wpisowego na daną rundę.

 

Więcej informacji na temat pucharu pod adresem:

www.vteccup.pl/autowitolin-mini-gp

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie www.vteccup.pl, lub napisz na adres:

kontakt@vteccup.pl


ZAŁĄCZNIK 1 – KALENDARZ RUND PUCHAROWYCH – AUTOWITOLIN MINI GP

04.04.2020 – Tor Łódź – RUNDA PRZEŁOŻONA, PRAWDOPODOBNY TERMIN 02.08.2020

09.05.2020 – Tor Modlin

11.10.2020 – Tor Jastrząb